វេជ្ជបណ្ឌិតរកឃើញថា៖ ការធ្វើលំហាត់ប្រាណ ជាវិធីការពារស្បែក និងសម្រស់ក្មេងជាងវ័យ
វេជ្ជបណ្ឌិតរកឃើញថា៖ ការធ្វើលំហាត់ប្រាណ ជាវិធីការពារស្បែក និងសម្រស់ក្មេងជាងវ័យ
ច្បាប់ទាំង ០៣ នេះធ្វើឱ្យជីវិតមហាសេដ្ឋី Munger វ័យ៩៧ ឆ្នាំ មានសុខភាពល្អ និងផ្លូវចិត្តរឹងមាំ
ច្បាប់ទាំង ០៣ នេះធ្វើឱ្យជីវិតមហាសេដ្ឋី Munger វ័យ៩៧ ឆ្នាំ មានសុខភាពល្អ និងផ្លូវចិត្តរឹងមាំ
អ្នកវិទ្យាសាស្រ្តរកឃើញវិធី ០៣ យ៉ាងនេះ ធ្វើឱ្យអ្នកមានអាយុវែង និងគ្មានសម្ពាធផ្លូវចិត្ត
អ្នកវិទ្យាសាស្រ្តរកឃើញវិធី ០៣ យ៉ាងនេះ ធ្វើឱ្យអ្នកមានអាយុវែង និងគ្មានសម្ពាធផ្លូវចិត្ត
មកដឹងពីសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ និងគុណតម្លៃការហាត់ប្រាណ អ្នកមិនធ្លាប់ដឹងពីមុន
មកដឹងពីសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ និងគុណតម្លៃការហាត់ប្រាណ អ្នកមិនធ្លាប់ដឹងពីមុន
វេជ្ជបណ្ឌិតជប៉ុនមានអាយុ ១០៥ ឆ្នាំ បង្ហាញក្បួនរស់នៅទាំង ០៤ រក្សាជីវិតឱ្យមានអាយុវែង
វេជ្ជបណ្ឌិតជប៉ុនមានអាយុ ១០៥ ឆ្នាំ បង្ហាញក្បួនរស់នៅទាំង ០៤ រក្សាជីវិតឱ្យមានអាយុវែង
អ្នកហាត់ប្រាណគួរញ៉ាំ និងជៀសវាងអាហារទាំងនេះ ដើម្បីរក្សាសាច់ដុំរាងកាយមានសុខភាពរឹងមាំ
អ្នកហាត់ប្រាណគួរញ៉ាំ និងជៀសវាងអាហារទាំងនេះ ដើម្បីរក្សាសាច់ដុំរាងកាយមានសុខភាពរឹងមាំ